Cụm bánh răng và trục khởi động

Cụm bánh răng và trục khởi động

Sản xuất tại FUTU1