04/04/2023: FUTU1 công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 1 năm 2023

 FUTU1 công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 1 năm 2023

Xem chi tiết tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1d-2zV-EMx08MgpfN3dueyvx8yzKXXdjT/view?usp=share_link