04/07/2023: FUTU1 công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 2 năm 2023

 FUTU1 công khai thông tin kết quả quan trắc môi trường đợt 1 năm 2023

Xem chi tiết tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1q8cssXgNzRMPicPkerUn7hHL6pZX9QU9/view?usp=sharing