05/09/2023: Thư mời báo giá dịch vụ khám sức khỏe định kì năm 2023 cho người lao động

 FUTU1 gửi thư mời báo giá dịch vụ khám sức khỏe định kì năm 2023 cho người lao động

Xem chi tiết tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1BDdqa5dvVvp1Ux7V5g7CIPHZbf097iTe/view?usp=sharing