Sản phẩm

Trục động cơ

Thông tin chi tiết

  • Vật liệu: S45C
  • Kích thước Æ8
  • Then hoa bước 16/32
  • Cấp chính xác 5-ANSI B92.1(1996)
Liên hệ ngay