Sản phẩm

Cam thùng

Thông tin chi tiết

  • Vật liệu: Cu-Cr-FC, YFC250-Cu.
  • Kích thước max Æ42x103.
Liên hệ ngay